За нас

Ние сме НПО, която е създадена с цел подпомагане развитието на гражданското общество:обучение, квалификация ,структури и дейности на всички нива на гражданите в т.ч. и слабо-социалните, млади хора,обучение през целия живот в т.ч. професионално обучение и ползване на електронни форми за обучение.

Управителният съвет има много амбициозни цели , а така също и екип от хора , които са готови да работят.Ние разчитаме така също и на партньори от Европейския съюз , с които сме установили добри контакти и имаме съгласие за съвместна работа.

 

Участие в проекти и идеи за нови проекти :

 А. Работа по проект “Всеки обучаем е от значение” (Every trainee matters).

 Б. Готовност за работа по проект , свързан със Организация на жилищните блокове и околоблоковото пространство в съответствие с новия Закон за етажната собственост.

 В. Създаване на профил на общински съветник.

 Г. Създаване на профил на общински чиновник.

Д. Координация между неправителствените организации(НПО) и общината , така също и районните кметства за засилване ролята на гражданските организации за чистотата и реда в микрорайоните на града.

Е. Обучение на 15-18 годишни ученици от социалните домове за получаване на професия , която се търси на пазара.